Адыгэ шхыныгъохэм ятарихъ
Адыгэ Пщэрыхьап1эм икъэбар Щэпсэух дунаим адыгэ лъэпкъхэр, Дахэшъы дахэ ягугъэ нэпкъхэр. Тыгъэм кlэгушlух. Ощх дахи пэплъэх. Яхьэсэ шlагъи чlылъэм щэшъхьалъэ.

Мэщбэш1э И.
Нэмык1рэ ц1ыф лъэпкъхэм афэдэу гъомлэпхъэ ш1ыным, ащ изехьан ык1и ишхын адыгэмэ мэхьанэшхо раты.
Нэмык1 ч1ып1эхэмэ ащыпсэухэу, адыгэмэ зэфэшъхьаф лъэхъаным ахэтыгъэхэмэ зэдырагъаштэу хагъэунэфык1ыщтыгъэ, мы лъэпкъыр адырэмэ зэратек1ыщтыгъэр псауныгъэ пытэ зэря1эр, зэрэдахэхэр, зэрэбэгъаш1эхэр ары.
Гъомлапхъэр адыгэмэ 1анэмк1э зэрахьэщтыгъэ. Ащ фэдэ 1анэ лъэкъуищэу заулэ унагъо пэпчъ и1эщтыгъ. Хьак1эхэр щы1э зыхъук1э 1анэм нэбгырищэу пэт1ысхьэщтыгъэх.
Тигуапэу шъощ пае хабзэм тытемык1эу, тянэжъхэм ягъомлэпхъэ ш1ык1эм тетэу тэш1ы.
Адыгэ 1анэр лъэкъуищ, Ищыгъуп1астэ хьалэл. Урагъэблагъэмэ пэт1ысхь, Ук1ытэм земыгъэфыз.
Нэхэе Р.
Адыгэ Республик, къ. Мыекъуапэ, ур. Пионерскэр, 327
1офш1эгъу мафэхэр: блыпэ – тхьэумаф сыхьатыр 9 -м щегъэжьагъэу 21-м нэс
Made on
Tilda