1эпэ1эсэныгъэ къэгъэлъэгъон
Ш1эх дэдэу ти хьалыжъош1 ч1ыпэ адыгэ шхыныгъо зэфэшъхьафхэм яш1ынхэм якъэлэгъонхэр щедгъэжьэщтых.
Къэгъэлъэгъонхэм нахьыжьэу зызэрахэптхэщтыр
Ш1эх дэдэу ти хьалыжъош1 ч1ыпэ адыгэ шхыныгъо зэфэшъхьафхэм яш1ынхэм якъэлэгъонхэр щедгъэжьэщтых.
Къэгъэлъэгъонхэм нахьыжьэу зызэрахэптхэщтыр
Адыгэ Республик, къ. Мыекъуапэ, ур. Пионерскэр, 327
1офш1эгъу мафэхэр: блыпэ – тхьэумаф сыхьатыр 9 -м щегъэжьагъэу 21-м нэс
Made on
Tilda